• U19
  • 3 เมษายน 2562 04:30

กกท. จัดอบรมผู้ตัดสิน Young Referee มุ่งพัฒนาฟุตบอลอาชีพไทย

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลอาชีพ Young Referee ซึ่งโครงการนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะหน่วยงานที่ต้องขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ และมีในภารกิจหลักต้องดำเนินการให้บรรลุนโยบายที่กำหนด นั่นคือการพัฒนาฟุตบอลอาชีพ

ด้วยการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาองค์ประกอบต่างๆของฟุตบอลอาชีพ วางรากฐานฟุตบอลไทยอย่างเป็นระบบแบบแผนในอนาคต โดยมุ่งพัฒนาองค์ประกอบทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย  ด้านการแข่งขัน, ด้านพัฒนาบุคลากร, ด้านผู้ตัดสินและผู้ฝึกสอน, ด้านศูนย์พัฒนาฟุตบอลเพื่อความเป็นเลิศ, ด้านการชมการเชียร์ และด้านการตรวจสอบการล็อคผลการแข่งขัน เพื่อให้ฟุตบอลของประเทศไทยไปถึงเป้าหมายที่วางไว้  

    โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลอาชีพ Young Referee ในครั้งนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สำคัญ ของการขับเคลื่อนพัฒนา นั่นคือ การพัฒนาองค์ประกอบในด้านผู้ตัดสิน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแผนระยะยาวในการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลของประเทศไทย  โดยการจัดอบรมครั้งนี้การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือ สถาบันพลศึกษาวิทยาต่างๆ ส่งนักศึกษาที่มีความสนใจในกีฬาฟุตบอล และพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้การเป็นผู้ตัดสินฟุตบอลอาชีพ เข้าร่วมการอบรมฯจำนวน ๕๐ คน ในการอบรมฯครั้งนี้เป็นการสร้างฐานผู้ตัดสินในระดับเยาวชนให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 

    และเป็นการเพิ่มศักยภาพทั้งด้านร่างกาย ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ ลดความขัดแย้ง และปรับทัศนคติใหม่ให้กับผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลอาชีพสมัยใหม่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมของผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลอาชีพที่จะเริ่มทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนไทยแลนด์ยูธลีก (Thailand Youth league) ที่อยู่ในโครงการ “สานฝันฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลก” และจากผลผลิตของโครงการดังกล่าวนี้สามารถต่อยอดให้เป็นผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลอาชีพในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

    นอกจากนี้ทางกกท. ยังได้ร่วมมือกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ดำเนินการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลอาชีพ หลักสูตร FA Thailand Introductory Course  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลให้มีการเตรียมพร้อมในการเข้าอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตรระดับ C-licence เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ มาตรฐานของ (AFC:The Asian Football Confederation) และพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ ทักษะต่างๆที่ถูกต้องให้กับนักกีฬาฟุตบอล และนำผู้ฝึกสอนที่ผ่านการอบรมฯมาปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ Thailand Youth League ลีกเยาวชนแห่งชาติ และในระดับไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก 

    โดยในการอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด ๓๖ คน เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลที่ทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนไทยแลนด์ยูธลีก (Thailand Youth league) ที่อยู่ในโครงการ "สานฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลก"